jobseek

employee
V hmotnej núdzi, zdravotnej situácii a pre deti

Vpíšte hľadané slovo a stlačte Enter

Oddelenie štátnych sociálnych dávok

Oddelenie štátnych sociálnych dávok plní úlohy v rámci štátnej sociálnej podpory. Štátne sociálne dávky sú dávky, ktorými sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných situácií v rodinách. Nárok na štátnu sociálnu dávku si uplatní oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti u platiteľa príslušného podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby, t.j. na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oddelenie štátnych sociálnych dávok vypláca tieto dávky:
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• príplatok k príspevku pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa,
• príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne,
• rodičovský príspevok,
• príspevok na starostlivosť o dieťa,
• prídavok na dieťa,
• príplatok k prídavku na dieťa,
• príspevok na pohreb,
• jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti,
• jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti,
• opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti,
• opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,
• osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Štátne sociálne dávky podliehajú koordinácii. Určovanie príslušnej legislatívy je základom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, od ktorého sa odvíjajú ďalšie postupy zainteresovaných inštitúcií a občanov.  Základným pravidlom ostáva aj naďalej uplatňovanie legislatívy len jedného štátu, a to vo všeobecnosti legislatívy štátu zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Oprávnená osoba:
• matka dieťaťa alebo
• otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo
• osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu

Podmienky nároku:
• narodenie dieťaťa
• trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky

Nárok nevzniká oprávnenej osobe, ak:
• pred uplatnením nároku dala privolenie na osvojenie dieťaťa
• dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu alebo bola dieťaťu nariadená ústavná starostlivosť

Výška príspevku na jedno dieťa je 151,37 Eur. Ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok na každé dieťa sa zvyšuje o 75,69 Eur.

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Oprávnená osoba:
• matka, ktorá porodila prvé, druhé alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
• otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku:
• narodenie dieťaťa
• trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR
• narodenie prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní

Nárok nevzniká oprávnenej osobe ak:
• je ňou maloletá matka, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti
• ak sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine
• rozhodnutím súdu aspoň jedno z detí narodených pred narodením druhého alebo tretieho dieťaťa má nariadenú ústavnú výchovu alebo uloženú ochrannú výchovu, je zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti, je osvojené alebo v starostlivosti budúceho osvojiteľa, je zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, je v osobnej starostlivosti poručníka

Výška príspevku je 678,49 Eur.

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

Oprávnená osoba:
• rodič detí alebo
• osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku:
• aspoň tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov
• starostlivosť oprávnenej osoby o deti
• trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území Slovenskej republiky

Nárok nevzniká oprávnenej osobe, ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne a dôvodom je výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu alebo ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Výška príspevku rodičom na jedno dieťa podľa veku detí:
• do 6 rokov 81,99 Eur
• od 6 do 15 rokov 101,25 Eur
• vo veku 15 rokov 107,55 Eur

 

Rodičovský príspevok

Oprávnená osoba:
• rodič dieťaťa
• fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
• manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

Podmienky nároku:
Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak:
• zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa
• má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov)  na území Slovenskej republiky

Nárok nevzniká:
• ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len členský štát) a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike
• ani jednej z oprávnených osôb, ak jedna z nich má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku 199,60 Eur
• ak jednej z oprávnených osôb štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Výška príspevku:
• výška príspevku je 199,60 Eur mesačne
• ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne
• rodičovský príspevok je mesačne 50 %, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Oprávnená osoba:
• rodič detí  (ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnenou osobou je rodič, ktorému bolo dieťa zverené)

Podmienky nároku:
• vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej alebo vysokej škole
• poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území SR
• trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky
• trvalý pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky

Výška príspevku:
• v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 Eur, ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení  zriadenom podľa osobitného predpisu, inou právnickou osobou alebo inou fyzickou osobou, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu
41,10 Eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť

Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok. Na žiadosť rodiča sa príspevok vyplatí vo výške preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa jednorazovo aj za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, najviac však za 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Prídavok na dieťa

Oprávnená osoba:
• rodič nezaopatreného dieťaťa
• osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
• plnoleté nezaopatrené dieťa:
- ak nemá rodičov
- ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov
- ktoré uzavrelo manželstvo alebo
- ktorého manželstvo zaniklo

Podmienky nároku:
• starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) nezaopatreného dieťaťa na území SR

Nárok nevzniká oprávnenej osobe:
• ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia
• ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená

Výška prídavku  je 23,10 Eur

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Oprávnená osoba:
• rodič nezaopatreného dieťaťa
• osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, ktorá je poberateľom prídavku na dieťa

Podmienky nároku:
• starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) nezaopatreného dieťaťa na území SR
• poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus
• nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus
• nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 10,83 Eur.

Príspevok na pohreb

Oprávnená osoba:

plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa zákona

Podmienky nároku:
• zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR
• trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR

Výška príspevku je 79,67 Eur.

Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti

Oprávnená osoba:

maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti

Podmienky nároku:
• zverenie dieťaťa  do náhradnej osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než je rodič, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu
• osobná starostlivosť náhradného rodiča o zverené dieťa
• ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove
• príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému pred zverením do náhradnej starostlivosti nebola nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie.

Výška príspevku na jedno dieťa je 361,68 Eur.

Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Oprávnená osoba:

plnoleté dieťa

Podmienky nároku:
• náhradná starostlivosť (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodičovi, zverenie do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa

Výška príspevku na jedno dieťa je 905,99 Eur.

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Oprávnená osoba:
• nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej starostlivosti:
- osobná starostlivosť inej fyzickej osoby než rodiča
- do pestúnskej starostlivosti
- do poručníctva; to neplatí, ak rodičia dieťaťa nie sú plnoletí
- dočasné zverenie do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom
- nariadením predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti

Podmienky nároku:
• nezaopatrenosť dieťaťa maloletého a plnoletého, ktoré po dosiahnutí plnoletosti naďalej žije v domácnosti s náhradnými rodičmi a ktoré nemá príjem alebo má príjem nižší ako suma opakovaného príspevku
• príjem zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmu sa sleduje len u plnoletého nezaopatreného dieťaťa

Výška príspevku na každé dieťa, ktoré nemá príjem, je mesačne 135,69 Eur, ak dieťa má príjem, výška sa vypočíta ako rozdiel tejto sumy a príjmu dieťaťa.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Oprávnená osoba:

náhradný rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti

Podmienky nároku:
• zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti náhradnému rodičovi:
- do pestúnskej starostlivosti
- do poručníctva
- dočasne zverenie dieťaťa so starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom
• osobná starostlivosť náhradného rodiča aspoň o jedno zverené dieťa
• trvalý pobyt náhradného rodiča na území Slovenskej republiky
• náhradná starostlivosť nie je vykonávaná náhradným rodičom v zariadení pestúnskej starostlivosti

Výška príspevku bez ohľadu na počet detí je mesačne 172,52 Eur, v prípade, že sa náhradný rodič stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenci, príspevok sa zvýši o 122,71 Eur mesačne.

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Oprávnená osoba:

náhradný rodič, ktorému bolo zverené do náhradnej starostlivosti dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Podmienky nároku:
• zverenie dieťaťa náhradnému rodičovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu
• osobná starostlivosť náhradného rodiča o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím
• trvalý pobyt náhradného rodiča na území Slovenskej republiky

Výška príspevku: výška príspevku je 71,09 Eur.

 menu menu menu menu menu menu
menu
menu esf